networkcamerathai-banner-2014-v

banner_background2-1
Home » Posts tagged with » โรงไฟฟ้าวังน้อย

ผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ เป็นราคาที่ไม่รวม VAT รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ งานปรับปรุงโทรทัศน์วงจรปิด ?โรงไฟฟ้าวังน้อย / โทรนิก้า จำกัด / 570,000.00 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ (นาย วิชาญ ศิริกระจ่าง) ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 11

FacebookTwitterGoogle+Share

ประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด โรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าวังน้อย ๓๒ม.๔ต.วังจุฬาอ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ […]

Continue reading …

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ เป็นราคาที่ไม่รวม VAT รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง บริษัท โทรนิก้า จำกัด 239,6000 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ (นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญนาย ไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าวังน้อย หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าวังน้อย สำเนาถูกต้อง (นางสาว เกษร ม้าทอง) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ […]

Continue reading …

ประกาศ กฟผ. อฟว. จ. 4/2554 เรื่อง จ้างจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 1 SE กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มีความประสงค์จะจ้างจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 1 SE ตามรายการ ดังนี้ จัดหากล้องดทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน จ้างจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 1 SE ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 3.1 ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ นั้น ในกรณีที่มิใช่ผู้รับ/ซื้อเอกสารฯ ตามวรรคแรก ผู้รับ/ซื้อเอกสารฯ จะต้องทำหนังสือแจ้งให้ กฟผ. ทราบก่อนวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ 3.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ กฟผ. ห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน 3.3 ผู้เสนอราคาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กฟผ. ให้เป็นผู้ทิ้งงาน มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาได้ […]

Continue reading …