สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี เรื่องสอบราคาซื้อซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้ ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หน่วย ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ...