networkcamerathai-banner-2014-v

banner_background2-1

banner_mitsubishi_cctv
Home » Posts tagged with » ศป.พิษณุโลก

ไปรษณีย์ไทย สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับ ศป.พิษณุโลก (แห่งใหม่)

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ พ. 1/2555 เรื่อง สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับ ศป.พิษณุโลก (แห่งใหม่) ด้วยฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสิ่งของ ตามรายการข้างล่างนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบ หากสนใจขอได้โปรดสอบถามรายละเอียดพร้อมเสนอราคาได้ที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ชั้น 1 อาคารบริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. อนึ่ง ในการเสนอราคา นอกจากผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสิ่งของถูกต้องตามข้อกำหนดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศสอบราคาทุก ข้อโดยเคร่งครัด ดังนั้น ผู้เสนอราคาจึงควรศึกษาและพิจารณาเงื่อนไขให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนการเสนอราคา และห้ามใช้ใบประกาศนี้เป็นใบเสนอราคา มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา ลำดับที่ รายการ จำนวน 1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด […]

FacebookTwitterGoogle+Share