ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามรายการ ดังนี้

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานยุทธศาสตร์ ชั้น ๖ อาคาร ๑๔ (ห้องสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานยุทธศาสตร์ (ห้องสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://eprocurement.swu.ac.th / http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นาย สมเกียรติ ทิพยทัศน์)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

FacebookTwitterGoogle+Share