ประกาศสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๑
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๑มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๑ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๑ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๙๔-๕๐๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาว ดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๑

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

FacebookTwitterGoogle+Share