ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานอัยการภาค 4
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ขนาด ๘ กล้อง
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
—————–

ตามประกาศ สำนักงานอัยการภาค?4 เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดขนาด 8 กล้อง จำนวน ๑๐ ชุด ซึ่งได้กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป ชั้น ๔ สำนักงานอัยการภาค?4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานอัยการภาค ๔ ได้คัดเลือกให้ บริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้ขายกล้องวงจรปิด ขนาด ๘ กล้อง จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวงเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

(นาย พรชัย ดีเสมอ)

ตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค 4

FacebookTwitterGoogle+Share