ประกาศสำนักงานอัยการภาค 3

เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ขนาด 8 กล้อง จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง

————————————————

ด้วยสำนักงานอัยการภาค 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อกล้องวงจรปิด ขนาด 8 กล้อง จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง ดังนี้

กล้องวงจรปิด ขนาด 8 กล้อง จำนวน 10 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,250,000 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาขายรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุด ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 -12.00 นาฬิกา ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 4 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 4

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค 3 ชั้น 4 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 ? 4424 – 8148 ต่อ 170 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.region3.ago.go.th , www.ago.go.th โดยตรง หรือผ่าน www.gprocurement.go.th

การสอบราคาครั้งนี้ ในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานอัยการภาค 3 ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด สำนักงานอัยการภาค 3 จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2554

(นายบุญชม จันทรสถาพร)

อธิบดีอัยการภาค 3

FacebookTwitterGoogle+Share