ประกาศ กรมเจ้าท่า
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมเจ้าท่ามีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ โครงการ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจขายและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือวางเครือข่ายเนทเวคไร้สาย (MESH)
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือวางเครือข่ายเนทเวคไร้สาย (MESH) ที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ ซึ่งมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ และต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ซอร์ฟแวร์สำหรับบริหารจัดการ, อุปกรณ์บันทึกภาพ และต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งฉบับจริง มาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
กรณีผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งของกิจการร่วมค้า (Joint Venture ) ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และหนังสือการแต่งตั้งต้องรับรองโดยโนตารีพับบลิค (Notary Public ) ของประเทศผู้ผลิตและเอกสารต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเอกสารยืนยันแนบมาในวันยื่นเอกสารการประกวดราคา
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมเจ้าท่า และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมเจ้าท่า ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.md.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๓๔-๖๔๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

FacebookTwitterGoogle+Share