networkcamerathai-banner-2014-v

banner_background2-1

banner_mitsubishi_cctv

(22042013-4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคาซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งใช้งานประจำสาขาย่อยของธนาคาร จำนวน ๔ แห่ง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งใช้งานประจำสาขาย่อยของธนาคาร จำนวน ๔ แห่ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งใช้งานประจำสาขาย่อยของธนาคาร จำนวน ๔ แห่ง ตามรายการ ดังนี้
ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งใช้งานประจำสาขาย่อยของธนาคาร จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๑ รายการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของธนาคารอาคารสงเคราะห์
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กรุงเทพฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนจัดหาทั่วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๖๓ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ส่วนจัดหาทั่วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ เลขที่ ๖๓ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ghb.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๐๒๑๔๒๒,๐๒๒๐๒๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวรวิทย์ ธรรมพลิน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

Popularity: 1% [?]

FacebookTwitterGoogle+Share