ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVภายในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบอินฟาเรด ระบบ Day & Night ติดตั้งเฉพาะชุด มีแผ่นรับภาพสีแบบCCD ขนาด ๑/๓นิ้ว ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๖๐๐TVL และมีเลนส์แบบปรับแสงได้ (Auto lris ) จำนวน ๑๖ ชุด ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลพญาเม็งรายกำหนด ตามประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย

เทศบาลตำบลพญาเม็งรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVภายในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบอินฟาเรด ระบบ Day & Night ติดตั้งเฉพาะชุด มีแผ่นรับภาพสีแบบCCD ขนาด ๑/๓นิ้ว ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๖๐๐TVL และมีเลนส์แบบปรับแสงได้ (Auto lris ) จำนวน ๑๖ ชุด ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลพญาเม็งรายกำหนด ตามประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ตามรายการ ดังนี้
โครงการ จำนวน ๑ โครงการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพญาเม็งราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khum-phaya.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๙๙๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสมนึก มาลัย)
นายกเทศมนตรีตำบลพญาเม็งราย

FacebookTwitterGoogle+Share