ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขต อำเภอบ้านโป่ง เพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จำนวน 1 ชุด (จำนวน 16 จุด) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด (จำนวน 16 จุด) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม ครีเอชั่น 1,691,000.00

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

(นาย วันชัย ธีระสัตยกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นาง สุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
โดย นาง สุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

FacebookTwitterGoogle+Share