ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด

เทศบาลตำบลเวียงสระมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ โครงการ

1. กล้องวงจรปิด แบบ NETWORK IP CAMERA ชนิดสี แบบหมุนซูมได้ กลางวัน / กลางคืน ( SPEED DOME CAMERA DAY / NIGHT ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

2. กล้องวงจรปิด แบบ NETWORK IP CAMERA ชนิดสี ติดตั้งอยู่กับที่ กลางวัน / กลางคืน ( FIXED CAMERA DAY / NIGHT ) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด

3. เครื่องบันทึกข้อมูล ( HARD DISK ) ไม่น้อยกว่า 4 กิโลไบต์

4. วางระบบเครือข่าย ( NETWORK ) กับระบบสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และกับอุปกรณ์เครือข่ายของเทศบาลที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

1. สี่แยกเอเชีย

2. ถนนวิภาวดีรังสิต 1 ( ชุมชนตลาดเทศบาล )

3. ถนนทางหลวง 4009 บริเวณแยกอินทนิล

4. ถนนทางหลวง 4009 หน้าสำนักงานเทศบาล

รายละเอียดตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 หน้า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ
เลขที่ 1 / 2555
ลว. 30 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง การจัดซื้อกล้องวงจรปิด
————————————————————————————————————-
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งเทศบาลตำบลเวียงสระ

1. เงื่อนไขผู้เสนอราคาต้องดำเนินการ

1.1 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่าง ๆ มาแสดงให้ครบถ้วน
1.2 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคของระบบงานที่เสนอ ในรูปแบบดังต่อไปนี้
หัวข้อ
คุณลักษณะที่กำหนด
คุณลักษณะที่เสนอ
เอกสารอ้างอิง
(หน้า ,ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้
ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้
ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่เสนอ
ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่
เกี่ยวข้อง และทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน

1.3 ผู้ขายต้องติดตั้งกล้อง และอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ตามที่กำหนด จุดติดตั้งอาจ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของเทศบาล หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน
1.4 งานติดตั้งกล้องใหม่ จำนวน 4 จุด และงานย้ายกล้องจำนวน 1 จุด ผู้ขายต้องใช้สายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนเสาด้วยแกนกลางและกันฟ้าผ่า 24 Core ( Fiber Optic ADSS Cable ) หรือ สายทองแดงตีเกลียวใช้เดินภายนอกอาคารมีลวดสลิงและสายไฟฟ้า ขนาด 2 x 2.5 ในตัว
/-2- 1.5 การติดตั้ง ….

– 2 –
1.5 การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก , ไฟเกิน , ไฟกระชาก ให้ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง
1.6 การตัดต่อสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง ปลายสายทุกเส้นที่ ต้นทาง ปลายทาง และ จุดตัดต่อ ต้องมี CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจ ง่าย
1.7 การดำเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง แม้จะไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร แต่เพื่อให้งานสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน ผู้ขายต้องจัดหามาติดตั้งให้เรียบร้อย โดยจะเรียกร้องและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้
1.8 ในการดำเนินการของผู้ขายต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกินความจำเป็น กรณีที่การดำเนินงานจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ขายต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
1.9 ผู้ขายต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ในความเสียหายทั้งที่พึงจะเกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ขาย หรือสืบเนื่องมาจากการทำงานของผู้ขาย ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขหรือ ชดให้โดยเร็ว
1.10 หลังการดำเนินการของผู้ขาย ผู้ขายต้องปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมและขนย้ายเศษวัสดุรวมทั้งปัดกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
1.11 ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด
1.12 อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีบริการตรวจเช็คอุปกรณ์ทุก ๆ 4 เดือน ตลอดการรับประกันคุณภาพสินค้า
1.13 ผู้เสนอราคาที่ชนะจะต้องจัดอบรม การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสี ชนิดทรงกระบอกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ตัว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 ใช้หน่วยรับภาพความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล ขนาด 1/3? หรือดีกว่า

/-3- 2.2 รองรับ ….
– 3 –
2.2 รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 หรือ M-Jpeg โดยสามารถส่งสัญญาณทั้งสองชนิดได้พร้อมกัน
2.3 ตัวกล้องสามารถปรับจากภาพสีเป็นภาพขาวดำได้อัตโนมัติเมื่อระดับแสงต่ำตามที่กำหนดไว้หรือสามารถกำหนดรูปแบบภาพสีหรือขาวดำได้ด้วยตนเอง ( Day & Night )
2.4 รองรับการส่งสัญญาณภาพที่ 30 fps ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280 x 960 หรือดีกว่า
2.5 รองรับอัตราส่วนภาพ 4 : 3 และ 16 : 9 เป็นอย่างน้อย
2.6 การสแกนภาพแบบ Progressive ซึ่งเหมาะสำหรับจับภาพที่มีการเคลื่อนไหว
2.7 มีค่าความไวแสง 0.4 Lux รองรับสูงสุด 0.02 Lux ในโหมดสีและ 0.2 Lux รองรับสูงสุด 0.018 Lux ในโหมดขาวดำหรือดีกว่า
2.8 รองรับการตรวจจับความเคลื่อนไหว ( Motion Detector ) ได้ในตัวกล้องไม่น้อยกว่า 4 พื้นที่
2.9 มีฟังค์ชั่น Wide Dynamic Range ซึ่งช่วยในการถ่ายภาพย้อนแสง ซึ่งทำให้เห็นรายละเอียดทั้งวัตถุและพื้นหลังของภาพ หรือดีกว่า
2.10 มีฟังค์ชั่น Face Wide Dynamic Range เพื่อให้ใบหน้ามี Contrast ที่เหมาะสม ช่วยใบหน้ามืดให้สว่าง เมื่อย้อนแสง
2.11 มีฟังค์ชั่นช่วยเพิ่มความสว่างในส่วนที่มืดทำให้สามารถมองเห็นวัตถุในที่มืดได้
2.12 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง ทั้ง Input และ Out put โดยรองรับแบบ Full Duplex สามารถโต้ตอบได้ระหว่างกล้องและศูนย์ควบคุมกล้อง
2.13 รองรับการบีบอัดสัญญาณเสียงชนิด G.726
2.14 มีช่องต่อ Monitor Output ชนิด Composite เพื่อความสะดวกในการปรับหน้าเลนส์กล้อง
2.15 มีปุ่มช่วยในการปรับโฟกัสของกล้อง เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
2.16 มีระบบการซูมภาพแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 4 เท่า
2.17 รองรับการแจ้งเตือนผ่าน E-mail
2.18 รองรับการเพิ่มหน่วยความจำในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 32 GB และสามารถตั้งให้บันทึกอัตโนมัติเมื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายระหว่างกล้องกับอุปกรณ์บันทึกภาพขัดข้อง

/-4- 2.19 รองรับ ….
– 4 –
2.19 รองรับการเข้าดูภาพพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 14 user
2.20 รองรับการตรวจจับใบหน้าโดยสามารถจดจำใบหน้าได้ มีช่องต่อ RJ-45 เพื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
2.21 มีฟังก์ชั่นปกปิดบางพื้นที่ได้ ( Privacy Zone )
2.22 ตัวเลนส์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง มีระยะโฟกัส 2.8 -8 mm. F 0.95 หรือดีกว่า
2.23 สามารถตั้งชื่อกล้องแต่ละตัวได้ โดยรองรับตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 16 ตัวอักษร
2.24 มีระบบ 3D-Digital Noise Reduction เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางดิจิตอลของภาพ
2.25 รองรับการทำงานที่อุณหภูมิ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
2.26 มีกล่องหุ้มกล้องชนิดนอกอาคาร
2.27 บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา , ญี่ปุ่น , ทวีปยุโรป หรือ ประเทศไทย แต่อาจมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ โดยโรงงานดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 Series
2.28 ตัวกล้องต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับกล้องชนิดหมุ่นส่าย ( PTZ ) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.29 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 14000 , CE ,UL
2.30 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา โดยตรงพร้อมระบุชื่องาน เพื่อประโยชน์ในการดูแล ประสานงาน งานบริการหลังการขาย
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสี ชนิดหมุนส่ายและซูมได้ ( PTZ ) รูปโดม จำนวน 1 ตัว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 ใช้หน่วยรับภาพความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล ขนาด 1/3? หรือดีกว่า
3.2 รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 หรือ M-Jpeg โดยสามารถส่งสัญญาณทั้งสองชนิดได้พร้อมกัน
3.3 ตัวกล้องสามารถปรับจากภาพสีเป็นภาพขาวดำได้อัตโนมัติเมื่อระดับแสงต่ำตามที่กำหนดไว้หรือสามารถกำหนดรูปแบบภาพสีหรือขาวดำได้ด้วยตนเอง ( Day & Night )

/-5- 3.4 การสแกนภาพ ….
– 5 –
3.4 การสแกนภาพแบบ Progressive ซึ่งเหมาะสำหรับจับภาพที่มีการเคลื่อนไหว
3.5 มีค่าความไวแสง 0.5 Lux ในโหมดสี รองรับสูงสุด 0.035 Lux และ 0.08 Lux ในโหมดขาวดำ รองรับสูงสุด 0.005 Lux หรือดีกว่า
3.6 รองรับการซูมภาพแบบ Optical ได้ไม่น้อยกว่า 36 เท่า ซูมภาพแบบ Digital ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า
3.7 กล้องทำการหมุน ( Pan ) ได้ 350 องศา และสามารถหมุนด้วยความเร็วต่ำตั้งแต่ 0.05 องศาต่อวินาที จนถึง ความเร็วสูง 100 องศาต่อวินาที หรือดีกว่า
3.8 กล้องทำการส่าย ( Tilt ) ได้ 90 องศา และสามารถหมุนด้วยความเร็วต่ำตั้งแต่ 0.05 องศาต่อวินาที จนถึง ความเร็วสูง 100 องศาต่อวินาที หรือดีกว่า
3.9 มีความเร็วในการ Preset Pan ไม่น้อยกว่า 280 องศาต่อวินาที
3.10 มีความเร็วในการ Preset Tilt ไม่น้อยกว่า 90 องศาต่อวินาที
3.11 รองรับการตั้งค่า Preset ได้ไม่น้อยกว่า 55 ตำแหน่ง
3.12 มีฟังค์ชั่น Wide Dynamic Range ซึ่งช่วยในการถ่ายภาพย้อนแสง ซึ่งทำให้เห็นรายละเอียดทั้งวัตถุและพื้นหลังของภาพ
3.13 มีฟังค์ชั่น Face Wide Dynamic Range เพื่อให้ใบหน้ามี Contrast ที่เหมาะสม ช่วยใบหน้ามืดให้สว่าง เมื่อย้อนแสง
3.14 มีฟังค์ชั่นช่วยเพิ่มความสว่างในส่วนที่มืดทำให้สามารถมองเห็นวัตถุในที่มืดได้
3.15 รองรับคุณสมบัติการตรวจจับและติดตามวัตถุอัตโนมัติได้ด้วยตัวกล้อง Auto Tracking
3.16 มีฟังค์ชั่นลดความสั่นไหวของภาพอัตโนมัติ (Auto Image Stabilizer )
3.17 รองรับการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้( Motion Detector ) ไม่น้อยกว่า 4 พื้นที่
3.18 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง ทั้ง Input และ Out put โดยรองรับแบบ Full Duplex สามารถโต้ตอบได้ระหว่างกล้องและศูนย์ควบคุมกล้อง
3.19 รองรับการบีบอัดสัญญาณเสียงชนิด G.726
3.20 มีช่องต่อ Monitor Output ชนิด Composite เพื่อความสะดวกในการปรับหน้าเลนส์กล้อง
3.21 รองรับการแจ้งเตือนผ่าน E-mail ได้

/-6- 3.22 รองรับการเพิ่ม ….
– 6 –
3.22 รองรับการเพิ่มหน่วยความจำในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 32 GB และสามารถตั้งให้บันทึกอัตโนมัติเมื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายระหว่างกล้องกับอุปกรณ์บันทึกภาพขัดข้อง
3.23 รองรับการเข้าดูภาพพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 14 user
3.24 รองรับการตรวจจับใบหน้าโดยสามารถจดจำใบหน้าได้ มีช่องต่อ RJ-45 เพื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
3.25 มีฟังก์ชั่นปกปิดบางพื้นที่ได้ ( Privacy Zone ) ไม่น้อยกว่า 8 พื้นที่
3.26 มีระบบ 2D-Digital Noise Reduction และ 3D-Digital Noise Reduction เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางดิจิตอลของภาพ และเพิ่มความชัดของภาพเคลื่อนไหว
3.27 รองรับการทำงานที่อุณหภูมิ -40 ถึง 50 องศาเซลเซียส
3.28 รองรับมาตรฐาน IP66 พร้อมทั้งมี Fan , Heater และ Sunshield สำหรับกล้องที่ติดตั้งภายนอกอาคาร
3.29 รองรับมาตรฐาน ONVIF ซึ่งเป็นข้อกำหนดระดับโลกสำหรับอินเทอร์เฟสในกล้องวิดีโอวงจรปิดบนเครือข่าย
3.30 บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา , ญี่ปุ่น , ทวีปยุโรป หรือ ประเทศไทย แต่อาจมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ โดยโรงงานดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 Series
3.31 ตัวกล้องต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับกล้องชนิดทรงกระบอก เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3.32 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 14000 , CE ,UL
3.33 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา โดยตรงพร้อมระบุชื่องาน เพื่อประโยชน์ในการดูแล ประสานงาน งานบริการหลังการขาย
4. อุปกรณ์การติดตั้งเครือข่าย ( Network ) จำนวน 1 ระบบ

4.1 ชุดแปลงสัญญาณผ่าน Fiber Optic Cable มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1.1 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEEE802.3 ( 10Base-T ) / IEEE802.3u ( 100Base-TX ) และ 100Base-FX ( SC-Duplex )
4.1.2 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ 10/100Base-TX ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต โดยรองรับสาย UTP CAT5E. ได้ในระยะทางสูงสุด 100 เมตร
/-7- 4.1.3 มีพอร์ต ….
– 7 –
4.1.3 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ 100Base-FX ( SC ) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ตโดยเป็นแบบ SC-Duplex โดยรองรับสาย Fiber Optic Single Mode ได้ในระยะ 20 กิโลเมตร หรือดีกว่า
4.1.4 สามารถสลับสาย UTP ไขว้/ตรง อัตโนมัติ ( Auto MDI/MDI-X )
4.1.5 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex , Half Duplex และ Point-to-Point transparent transfer
4.1.6 ติดตั้งง่ายแบบ Plug & Play
4.1.7 สนับสนุน link fault pass though function ( LFP ) นั้นคือ หากมี Link หนึ่ง Link ใด ( UTP port or Fiber Port ) ของ Media Converter ใช้ไม่ได้ จะมีการสั่ง Link shutdown จาก Media Converter ทำให้รู้สถานะการทำงานของสาย
4.1.8 รองรับการทำงานที่อุณหภูมิ ( Operating ) -10 0C ถึง 65 0C และ อุณหภูมิการเก็บ ( Storage ) -20 0C ถึง 70 0C
4.2 สายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนเสาด้วยแกนกลางและกันฟ้าผ่า ( Fiber Optic ADSS Cable ) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.2.1 เป็นสายใยแก้วนำแสงที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร มีโครงสร้างเป็นแบบ All Dielectric Self Support ซึ่งออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้าในโครงสร้าง มีแกนกลางเป็น Dielectric Central Strength Member เพื่อช่วยรองรับแรงดึงขณะทำการติดตั้ง และไม่นำไฟฟ้า
4.2.2 สายใยแก้วนำแสงต้องมีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง High density Polyethylene ( HDPE )
4.2.3 สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ต้องสามารถติดตั้งในรูปแบบเดินในท่อร้อยสาย ( Duct Or Pipe Line ) หรือ สามารถแขวนลอยในอากาศได้ ( Aerial )
4.2.4 รองรับแรงดึงสูงสุดที่ 4,000 นิวตัน ที่ระยะความตึงสูงสุด 50 เมตร
4.2.5 มี Rip Cord เพื่อช่วยให้สะดวกในการปลอกสายไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สายใยแก้วด้านใน
4.2.6 เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ขนาดของเส้นใยนำแสงไม่น้อยกว่า 9/125 ไมโครเมตร โดยมีจำนวนใยแก้วไม่น้อยกว่า 24 Cores
4.2.7 เป็นสายใยแก้วนำแสงที่มีอัตราการลดทอน ( Max. Attenuation ) ของ Single Mode ต้องไม่เกิน 0.35 dB/km ที่ 1,310 nm , 0.22 dB/km ที่ 1,550 nm และ 0.25 dB/km ที่ 1,625 nm

/-8- 4.2.8 เป็นสายที่ ….
– 8 –
4.2.8 เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน EN-18700 , IEC-60794-1-2 และ IEEE-P1222 ทำให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี
4.2.9 เป็นผลิตภัณฑ์ จากประเทศไทย หรืออิสราเอล หรือเกาหลี หรือญี่ปุ่น หรืออเมริกา หรือทวีปยุโรป
4.3 สายทองแดงตีเกลียวใช้เดินภายนอกอาคาร ( UTP Cable Category 5E. Outdoor w/Messengerwire)
4.3.1 เป็นสายทองแดงตีเกลียวชนิด 4 คู่สาย
4.3.2 มีลวดสลิงในตัว เพื่อช่วยในการดึงสายและให้สวยงามของการติดตั้ง
4.3.3 มีสายไฟขนาด 2 x 2.5 ในตัว เพื่อช่วยในการดึงสายและให้สวยงามของการติดตั้ง
4.4 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ไฟเกิน ( AC Line Protector )
5. หน่วยเก็บข้อมูล ( Harddisk ) ขนาด 2 TB จำนวน 3 หน่วย

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 400,000 บาท ( – สี่แสนบาทถ้วน – )

รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงสระ ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด ที่ สฏ 54001/409 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด และ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 30 กันยายน 2554

งบประมาณ 400,000.- บาท ( – สี่แสนบาทถ้วน – )

ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเวียงสระ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงสระ และในวันที่๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ ยกเว้นวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ยื่นซองระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นหรือไม่จากเอกสาร ส่วนที่ 1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงสระ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wiangsacity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๓๖๒๐๕๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นาย สุภณ จิรัตน์ฐิกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว วาสนา หมุนเวียน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
โดย นาย ทรงวุฒิ เพชรศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555

FacebookTwitterGoogle+Share