ประกาศสำนักงานอัยการภาค ๕ เชียงใหม่
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด

สำนักงานอัยการภาค ๕ เชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิด จำนวน ๙ ชุด

ภายในวงเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อติดตั้งสถานที่ราชการภายใต้กำกับสำนักงานอัยการภาค ๕ จำนวน ๙ สำนักงาน ดังนี้
๑. อาคารสำนักงานอัยการภาค ๕
๒. อาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
๓. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
๔. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
๕. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
๖. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
๗. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
๘. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
๙. อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
แต่ละชุดประกอบด้วย
๑. กล้องวงจรปิดแบบโดม จำนวน ๘ ตัว
๒. เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
๓. จอแอลซีดีมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ จอ
๔. งานเดินท่อ ร้อยสาย ทดสอบ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานอัยการภาค ๕ เชียงใหม่
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานอัยการภาค ๕ เชียงใหม่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ region๕@ago.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๕๖ ต่อ ๒๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นาย วิฑิต เองไพบูลย์)

ตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๕

FacebookTwitterGoogle+Share