อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) 13 รายการ

ราคากลางในการจัดซื้อ 1,369,600.- บาท สอบราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดด้านล่าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
เรื่อง สอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 13 รายการ


???????????????องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 13 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

? ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม มีความประสงค์จะสอบราคาสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและบริเวณเข้า ออก จำนวน 13 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ราคากลางในการจัดซื้อ 1,369,600.- บาท โดยวิธีสอบราคา ตามรายการ ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ CCTV 16 CH จำนวน 2 ชุด
2. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
3. ค่าจัดซื้อคีบอร์ด จำนวน 1 ชุด
4. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด แบบโดมอินฟาเรด มาตรฐาน 500 TVL จำนวน 24 ตัว
5. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด มาตรฐาน 520 TVL จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,600.- บาท
6. ค่าจัดซื้อตู้เซิร์ฟเวอร์ ขนาด 60x60x80 CM (สำหรับใส่ เซิร์ฟเวอร์) จำนวน 1 ชุด
7. ค่าบริการติดตั้ง (ค่าแรง) พร้อมเซตระบบให้ใช้งานได้
8. ค่าจัดซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด 95% 144 CHINE จำนวน 9,800 เส้น
9. ค่าจัดซื้อสายสัญญาณควบคุมกล้องวงจรปิด จำนวน 1,200 ชุด
10. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดเบ็ดเตล็ด 1 ชุด
11. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
12. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ CCTV จำนวน 1 เครื่อง
13. ค่าจัดซื้อการ์ดกล้องวงจรปิด เมนูภาษาไทย 8 ช่อง จำนวน 4 อัน

???????????????ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
??????????????? 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
??????????????? 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
??????????????? 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
??????????????? 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
??????????????? กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ถึง 5 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 น.
?????????????? ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 13,700 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2524-0752-3 ต่อ 27 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

?
( นายวิระศักดิ์ ฮาดดา )
ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
?
สำเนาถูกต้อง
?
( นางสาวคณัสมน ภิบาลจอมมี )
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
FacebookTwitterGoogle+Share