ประกาศ ส่วนพัสดุที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 119 แห่ง ในพื้นที่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนพัสดุที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 119 แห่ง ในพื้นที่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิด จำนวน 119 แห่ง ในพื้นที่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 2 จำนวน ๑๑๙ แห่ง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของส่วนพัสดุที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส่วนพัสดุที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ส่วนพัสดุที่ ๒ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๕๐๐ บาท ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาศูนย์ราชการ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tot.co.th, www.passadu๒u.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๔๑๗๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุนันท์ สุภานุรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนพัสดุที่ ๒

สำเนาถูกต้อง

(นาย สุนันท์ สุภานุรักษ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนพัสดุ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
โดย นาย สุนันท์ สุภานุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนพัสดุ
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 711/ป.0011/2554

FacebookTwitterGoogle+Share