ประกาศสำนักงานอัยการภาค6
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(กล้องวงจรปิด)

สำนักงานอัยการภาค6 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์(กล้องวงจรปิด) ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิด ขนาด 8 กล้อง จำนวน ๑๐ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานอัยการภาค ๖ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค ๖ ถนนพิษณุโลก-เต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค ๖ ถนนพิษณุโลก-เต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.region๖.ago.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๓๒๑๑๘๕-๖,๐๕๕-๒๘๐๖๔๔-๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นาย ไพศาล หิรัญสาลี)

ตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๖

FacebookTwitterGoogle+Share