ประกาศสำนักงานประกันสังคม
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

สำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯจังหวัดขอนแก่น ๓๗ หมู่๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯจังหวัดขอนแก่น ๓๗ หมู่๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๓๗๐๕๙๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาว ลัดดา แซ่ลี้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว จิรภัทร สายเชื้อ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
โดย นางสาว จิรภัทร สายเชื้อ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 009/2554

FacebookTwitterGoogle+Share