ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ราคากลาง ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๗๐๖๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา รักการ)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

FacebookTwitterGoogle+Share