ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพชรบูรณ์
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดชั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ๒. เครื่องออกบัตรคิว จำนวน ๑ ชุด ๓. กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพชรบูรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดชั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ๒. เครื่องออกบัตรคิว จำนวน ๑ ชุด ๓. กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ ได้แก่ 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2. เครื่องออกบัตรคิว จำนวน 1 ชุด 3. กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด จำนวน ๑ งาน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพชรบูรณ์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุ่มงานอำนวยการชั้น ๒) เลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๐ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๐ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/phetchabun หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๓-๖๒๓๐ ต่อ ๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาว อารีย์ คงรัตนชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

สำเนาถูกต้อง

(นาง สมหมาย ธูปมงคล)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
โดย นาง สมหมาย ธูปมงคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555

FacebookTwitterGoogle+Share