ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๙๑ ชุด

ด้วย บจม.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างงานซ่อมและบำรุงรักษาโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 391 ชุด โดยวิธียื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกอบและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ (สุขุมวิท) ห้องรับรอง ชั้น ๔ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ได้ที่ งานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่ายจัดหาพัสดุ ชั้น ๒๑ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ (สุขุมวิท) เลขที่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://eprocurement.ktb.co.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๐๘-๘๕๖๕,๐-๒๒๐๘-๘๕๖๓ ในวันและเวลาทำการธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นาย อัศวชัย ทับทิมทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร

ลงนามแทนผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

(นาย หิรัญ ธรรมสนิท)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดย นาย หิรัญ ธรรมสนิท ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 254-033

FacebookTwitterGoogle+Share