networkcamerathai-banner-2014-v

banner_background2-1

banner_mitsubishi_cctv

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคาซื้อจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 10 ระบบ

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องสอบราคาซื้อจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน ๑๐ ระบบ

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน ๑๐ ระบบ ตามรายการ ดังนี้

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๐ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ (ส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ(งานส่งกำลังบำรุง)ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sukhothai.police.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๖๒-๑๗๗๔-๕ต่อ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(พลตำรวจตรี รังสรรค์ คชไกร)

ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

Popularity: 1% [?]

FacebookTwitterGoogle+Share