ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
เลขที่ ศส.๙๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางสงขลา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ภายในบริเวณบ้านพักศูนย์สร้างทางสงขลา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ
กำหนดเวลาทำการ ๔๕ วัน
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางสงขลา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔.ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์สร้างทางสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ศูนย์สร้างทางสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๓๑๑๓๙๑ ต่อ ๒๔ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง งานตามประกาศสอบราคานี้
ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี
เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่ประกาศสอบราคา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นาย วรศักดิ์ วงษ์รอด)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

สำเนาถูกต้อง

(นาง ปรีชาวดี ใส้เพี้ย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
โดย นาง จารุวรรณ สุวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เอกสารสอบราคา เลขที่ ศส.94/2554

FacebookTwitterGoogle+Share